Warning

This wiki is very out of date, and only exists for historical reasons. For more modern information, see the new documentation and cookbook forum.

renpy/doc/translations/Swedish

From Ren'Py Visual Novel Engine

Jump to: navigation, search

Spel/Huvudmeny-översättning

För att använda översättningen, kopiera texten nedan och spara den som "translations.rpy" i projektmappen.

init python:

  # Translatable strings found in common/00developer.rpy

  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Utvecklarmeny'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Återgå till Utvecklarmenyn'

  # Translatable strings found in common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Framspolningsläge'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Snabbspolningsläge'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"Visserligen kan Ren'Py-spel vara spelbara utan renpy-modulen, men vissa funktioner kan saknas. För mer information, läs filen module/README.txt eller gå till http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'renpy-modulen hittades inte.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'Kunde inte ladda renpy-modulen på ditt system.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'Hittade en gammal renpy-modul.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u"En gammal version (%d) av Ren'Py-modulen hittades på ditt system, men spelet kräver version %d."
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Klicka för att fortsätta.'

  # Translatable strings found in common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Nytt Spel'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Ladda'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Inställningar'
  config.translations[u'Help'] = u'Hjälp'
  config.translations[u'Quit'] = u'Avsluta'
  config.translations[u'Return'] = u'Tillbaka'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Spara'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Huvudmeny'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Är du säker på att du vill avsluta?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'Är du säker på att du vill återgå till huvudmenyn?\nOsparade framsteg kommer att förloras.'

  # Translatable strings found in common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Skärm'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Övergångar'
  config.translations[u'Skip'] = u'Framspolning'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Börja Spola'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Efter Val'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Texthastighet'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'Auto-Forward Tid'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Musikvolym'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Ljudvolym'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Röstvolym'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Styrspak...'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Ja'
  config.translations[u'No'] = u'Nej'

  # Translatable strings found in common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Tomt.'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Är du säker på att di vill skriva över sparade data?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Laddar du förkastas osparade framsteg.\nÄr du säker på att du vill göra detta?'
  config.translations[u'Are you sure you want to delete this save?'] = u'Är du säker på att du vill radera detta sparade spel?'
  config.translations[u'q'] = u'q'
  config.translations[u'a'] = u'a'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'Inte Kopplad'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Joystick Mapping'
  config.translations[u'Left'] = u'Vänster'
  config.translations[u'Right'] = u'Höger'
  config.translations[u'Up'] = u'Upp'
  config.translations[u'Down'] = u'Ned'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Välj/Stäng'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Gå bakåt'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Håll inne för att spola'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Spolning av/på'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Göm Text'
  config.translations[u'Menu'] = u'Meny'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Rör på styrspaken för att skapa en koppling. Klicka med musen för att ta bort kopplingen.'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Fönster'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Fullskärm'
  config.translations[u'All'] = u'Alla'
  config.translations[u'Some'] = u'Några'
  config.translations[u'None'] = u'Inga'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Sedda Meddelanden'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Alla Meddelanden'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'Sluta Spola'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Fortsätt Spola'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Auto'
  config.translations[u'Quick'] = u'Snabb'
  config.translations[u'Previous'] = u'Föregående'
  config.translations[u'Next'] = u'Nästa'

  # Translatable strings found in common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'Felmeddelandet var:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'Du kan försöka spara till en annan sparfil, eller spela en stund och sedan försöka igen.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'Sparning misslyckades.'

  # Translatable strings found in common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Styrspakskonfiguration'

  # Translatable strings found in common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Fortsätt Spela'
Personal tools