This page is out of date

You've reached a page on the Ren'Py wiki. Due to massive spam, the wiki hasn't been updated in over 5 years, and much of the information here is very out of date. We've kept it because some of it is of historic interest, but all the information relevant to modern versions of Ren'Py has been moved elsewhere.

Some places to look are:

Please do not create new links to this page.


Tłumaczenie dla Programu/Głównego Menu

Oto zbiór niezbędnych łatek tłumaczących program Ren'Py na język polski.

By użyć, utwórz plik translations.rpy w głównym folderze tworzonej noweli i skopiuj do niego poniższy kod.

# Ten plik zawiera listę wszystkich wyrażeń z kodu Ren'Py
# jakie mogą zostać przetłumaczone

init python:

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/00developer.rpy

  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Tryb projektowania'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Powróć do trybu projektowania'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Tryb pomijania'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Tryb szybkiego pomijania'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"O ile gry mogą zostać uruchomione bez określonego modułu, niektóre funkcje pozostaną niedostępne. W celu uzyskania więcej informacji, zapoznaj się z plikiem README.txt w folderze module bądź odwiedź stronę http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'Moduł renpy nie został znaleziony.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'Moduł renpy nie mógł zostać załadowany na twoim systemie.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'Odnaleziono starą wersję modułu.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u'W twoim systemie została odnaleziona wersja %d modułu, podczas gdy gra wymaga modułu w wersji %d.'
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Kliknij by kontynuować.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Nowa Gra'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Załaduj Grę'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Ustawienia'
  config.translations[u'Help'] = u'Pomoc'
  config.translations[u'Quit'] = u'Wyjście'
  config.translations[u'Return'] = u'Powrót'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Zapisz Grę'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Menu Główne'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Czy napewno chcesz wyjść?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'Czy napewno chcesz powrócić do głównego menu?\nDotychczasowy postęp w grze zostanie utracony.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Obraz'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Przejścia'
  config.translations[u'Skip'] = u'Pomijanie'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Rozpocznij pomijanie'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Po wyborach'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Prędkość wyświetlania tekstu'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'Prędkość automatycznej kontynuacji'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Głośność muzyki'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Głośność dźwięku'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Głośność dialogów'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Dżojstik...'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Puste!'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Czy chcesz nadpisać ten slot?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Załadowanie nowej gry spowoduje utratę dotychczasowego postępu.\nCzy na pewno to zrobić?'
  config.translations[u'q'] = u'P'
  config.translations[u'a'] = u'O'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'Nie przypisano'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Mapowanie dżojstika'
  config.translations[u'Left'] = u'Lewo'
  config.translations[u'Right'] = u'Prawo'
  config.translations[u'Up'] = u'Góra'
  config.translations[u'Down'] = u'Dół'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Wybierz/Rezygnuj'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Powracanie'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Przytrzymaj by pominąć'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Włącz/Wyłącz pomijanie'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Ukryj tekst'
  config.translations[u'Menu'] = u'Menu'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Przesuń bądź naciśnij guzik na dżojstku by rozpocząć mapowanie. Naciśnij przycisk myszy by usunąć mapowanie.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Okno'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Tryb pełnoekranowy'
  config.translations[u'All'] = u'Wszystkie'
  config.translations[u'Some'] = u'Niektóre'
  config.translations[u'None'] = u'Żadne'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Widziane wiadomości'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Wszystkie wiadomości'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'Zatrzymaj pomijanie'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Kontynuj pomijanie'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Automatyczny'
  config.translations[u'Quick'] = u'Natychmiastowy'
  config.translations[u'Previous'] = u'Poprzedni'
  config.translations[u'Next'] = u'Następny'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'Wiadomość błędu:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'Spróbuj zapisać grę na innej pozycji, bądź skorzystaj z funkcji nieco później.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'Zapis zakończony niepowodzeniem.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Konfiguracja dżojstika'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Kontynuj Grę'

Tłumaczenie dla launchera Ren'Py

By użyć, skopiuj poniższą zawartość do pliku renpy-/launcher/translations.rpy.

# Ten plik zawiera listę wszystkich wyrażeń z kodu Ren'Py
# jakie mogą zostać przetłumaczone

init python:

  # Wyrażenia, które znajdują się w launcher/new.rpy

  config.translations[u'Select a Template'] = u'Wybierz szablon'
  config.translations[u'Please select a project to use as a template for your project.'] = u'Proszę wybrać projekt, który zostanie użyty jako szablon.'
  config.translations[u'Project Name'] = u'Nazwa projektu'
  config.translations[u'Type the name of your new project, and press enter.\n'] = u'Wpisz nazwę swojego projektu i naciśnij klawisz Enter.\n'
  config.translations[u'Please enter a non-empty project name.'] = u'Proszę podać nazwę projektu.'
  config.translations[u"A file or directory named '%s' already exists."] = u"Plik lub folder o nazwie '%s' już istnieje."
  config.translations[u'Project names must be ASCII. This is because the ZIP file format does not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Nazwy projektów mogą składać się wyłącznie ze znaków ASCII, gdyż format ZIP nie wspiera standardu Unicode'
  config.translations[u'Error'] = u'Błąd'
  config.translations[u'Creating Project'] = u'Tworzenie projektu...'
  config.translations[u'Please wait while we create the project.'] = u'Proszę czekać podczas tworzenia projektu.'
  config.translations[u'Select a Theme'] = u'Proszę wybrać kompozycję'
  config.translations[u'Please select a color theme for your project. You can always change the colors later.'] = u'Proszę wybrać kompozycję wizualną dla projektu. Kompozycję można zawsze zmienić później.'
  config.translations[u'Changing Theme'] = u'Zmiana kompozycji'
  config.translations[u'The options file does not seem to exist.'] = u'Nie wygląda na to, aby plik z ustawieniami istniał ;-)'
  config.translations[u'Could not modify options.rpy, perhaps it was edited too much.'] = u'Plik options.rpy nie mógł zostać zapisany, prawdopodobnie został źle zmodyfikowany.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w launcher/distribute.rpy

  config.translations[u"Can't Distribute"] = u"Nie mogę utworzyć dystrybucji"
  config.translations[u"Ren'Py is missing files required for distribution. Please download the full package from {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."] = u"Programowi brakuje niezbędnych plików do wykonania dystrybucji. Pełny pakiet można znaleźć pod adresem: {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."
  config.translations[u'Building Distributions'] = u'Budowanie dystrybucji'
  config.translations[u"I've just performed a lint on your project. If it contains errors, you should say no and fix them.\nCheck {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} to see if updates or fixes are available.\n\nDo you want to continue?"] = u"Dokonano weryfikacji programu. Jeśli zawiera błędy, należy wybrać opcję nie i dokonać niezbędnych poprawek.\nSprawdź {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} czy istnieje aktualna wersja programu bądź poprawki.\n\nCzy chcesz kontynuować?"
  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'
  config.translations[u'Distributions will be built for the following platforms:'] = u'Dystrybucje zostaną utworzone pdla następujących platform:'
  config.translations[u'Windows 2000+'] = u'Windows 2000+'
  config.translations[u'Linux x86'] = u'Linux x86'
  config.translations[u'Mac OS X 10.4+'] = u'Mac OS X 10.4+'
  config.translations[u'Is this okay?'] = u'Czy wszystko się zgadza?'
  config.translations[u'Please enter a base name for the directories making up this distribution.'] = u'Proszę podać nazwę dla folderu bazowego tworzonej dystrybucji.'
  config.translations[u"This usually should include a name and version number, like 'moonlight_walks-1.0'."] = u"Nazwa powinna składać się tytułu i numeru wersji, np. 'moonlight_walks-1.0'."
  config.translations[u'The distribution name should not be empty.'] = u'Nazwa dystrybucji nie powinna być pusta.'
  config.translations[u'Distribution names must be ASCII. This is because archive file formats do not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Nazwy dystrybucji mogą składać się wyłącznie ze znaków ASCII, gdyż formaty plików archiwów nie wspierają standardowo Unicode.'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file extensions you do not want included in the distribution.'] = u'Proszę podać listę rozszerzeń plików oddzielonych spacją, które mają być pominięte przy tworzeniu dystrybucji.'
  config.translations[u'Be sure to announce your project at the Lemma Soft Forums.'] = u'Upewnij się, by powiadomić o swym projekcie społeczność na forach Lemma Soft!'
  config.translations[u'Building Windows'] = u'Budowanie: Windows'
  config.translations[u'If appropriate, please submit your game to www.renai.us.'] = u'Jeśli to możliwe, prosimy o zamieszczenie swojej gry na www.renai.us.'
  config.translations[u'Building Linux'] = u'Budowanie: Linux'
  config.translations[u"Thank you for choosing Ren'Py."] = u"Dziękujemy za wybranie Ren'Py."
  config.translations[u'Building Mac OS X'] = u'Budowanie: Mac OS X'
  config.translations[u'Success'] = u'Sukces!'
  config.translations[u'The distribution(s) have been built. Be sure to test them before release.'] = u'Tworzenie wszystkich dystrybucji zostało zakończone. Przetestuj je, przed opublikowaniem.'
  config.translations[u"Note that unpacking and repacking Mac zips and Linux tarballs on Windows isn't supported."] = u"Należy pamiętać, iż archiwizacja i rozpakowywanie plików zip dla systemów Mac oraz archiwów tar.gz dla systemu Linux nie jest możliwe pod systemem Windows."
  config.translations[u'Return'] = u'Powrót'

  # Wyrażenia, które znajdują się w launcher/launcher.rpy

  config.translations[u'Next Page'] = u'Następna strona'
  config.translations[u'Go to the next page of projects.'] = u'Idź do następnej strony projektów'
  config.translations[u'Previous Page'] = u'Poprzednia strona'
  config.translations[u'Go to the previous page of projects.'] = u'Idź do poprzedniej strony projektów.'
  config.translations[u'Cancel'] = u'Anuluj'
  config.translations[u'Return to the top menu.'] = u'Powrót do menu głównego.'
  config.translations[u'Lint in progress.'] = u'Trwa weryfikacja kodu.'
  config.translations[u'Lint'] = u'Weryfikuj kod'
  config.translations[u'Deleting persistent data.'] = u'Usuwam trwałe dane.'
  config.translations[u'Delete Persistent'] = u'Usuń trwałe dane'
  config.translations[u'What do you want to do?'] = u'Co chcesz zrobić?'
  config.translations[u'This Project'] = u'Ten projekt'
  config.translations[u'Launch'] = u'Uruchom'
  config.translations[u'Starts the project running.'] = u'Uruchamia wybrany projekt.'
  config.translations[u'Edit Script'] = u'Edytuj'
  config.translations[u'Edits the script files.'] = u'Edytuje skrypty gry.'
  config.translations[u'Change Theme'] = u'Zmień kompozycję'
  config.translations[u'Changes the color theme of the project.'] = u'Zmienia kompozycję wizualną dla wybranego projektu.'
  config.translations[u'Game Directory'] = u'Katalog gry'
  config.translations[u'Opens the game directory.'] = u'Otwiera katalog z grą.'
  config.translations[u'Tools'] = u'Narzędzia'
  config.translations[u'Tools: %s'] = u'Narzędzia: %s'
  config.translations[u'Shows the tools menu.'] = u'Otwiera menu z dostępnymi narzędziami.'
  config.translations[u'Change Project'] = u'Zmień projekt'
  config.translations[u'Select Project'] = u'Wybierz projekt'
  config.translations[u'Select a project to work with.'] = u'Wybierz projekt, na którym chcesz pracować.'
  config.translations[u'New Project'] = u'Nowy projekt'
  config.translations[u'Create a new project from a template.'] = u'Utwórz nowy projekt na bazie dostępnego szablonu.'
  config.translations[u'Documentation'] = u'Dokumentacja'
  config.translations[u"Read Ren'Py tutorials and manuals."] = u"Czytaj samouczki i instrukcję programu Ren'Py."
  config.translations[u'Quit'] = u'Wyjście'
  config.translations[u"Quit the Ren'Py Launcher."] = u"Opuszcza program."
  config.translations[u'Select a Project'] = u'Wybierz projekt'
  config.translations[u'Please select a project.'] = u'Proszę wybrać projekt.'
  config.translations[u'%s has been launched.'] = u'%s został uruchomiony.'
  config.translations[u'Launching the editor failed. You may need Java, which can be downloaded for free from {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'] = u'Uruchomienie edytora zakończyło się niepowodzeniem. Przyczyną tego może być brak zainstalowanej Javy, którą można pobrać za darmo ze strony {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'
  config.translations[u'Launched editor with %d script files.'] = u'Uruchomiono edytor z %d plikami skryptów.'
  config.translations[u'Opening the game directory is not supported on this platform.\n%s'] = u'Otwieranie katalogu gry jest niedostępne dla tej platformy.\n%s'
  config.translations[u'Opening game directory:\n%s'] = u'Trwa otwieranie folderu:\n%s'
  config.translations[u'Please choose a tool you want to use with this project.'] = u'Proszę wybrać narzędzie, którego chesz użyć dla projektu.'
  config.translations[u'Anytime'] = u'Zawsze'
  config.translations[u'Check Script (Lint)'] = u'Zweryfikuj kod gry'
  config.translations[u"Checks the game's script for likely errors. This should be run before releasing."] = u"Sprawdza kod programu w celu odnalezienia potencjalnych błędów. Koniecznie użyć przed wydaniem."
  config.translations[u"Deletes the game's persistent data."] = u"Usuwa trwałe dane gry."
  config.translations[u'Release Day'] = u'W dniu wydania'
  config.translations[u'Add From to Calls'] = u' uzupełnij definicje odwołań'
  config.translations[u'Adds a from clause to each of the call statements in your script.'] = u'Dodaje brakujące klauzury dla każdego z odwołań w kodzie gry.'
  config.translations[u'Archive Files'] = u'Archiwzuj pliki'
  config.translations[u'Archive files found under the game and archived directories.'] = u'Archiwizuje określone pliki w folderze z grą.'
  config.translations[u'Build Distributions'] = u'Utwórz dystrybucje'
  config.translations[u"Build distributions for the platforms supported by Ren'Py."] = u"Buduje dystrybucje danego programu pod platformy obsługiwane przez Ren'Py."
  config.translations[u'Back'] = u'Wróć'
  config.translations[u'Goes back to the top menu.'] = u'Wraca do głównego menu.'
  config.translations[u'A lint report should appear shortly.'] = u'Za chwilę powinien pokazać się raport z wynikami weryfikacji.'
  config.translations[u'Archiving Files'] = u'Archiwizuję pliki'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file patterns you want archived.'] = u'Proszę podać listę wzorów plików (np. readme.txt *.png) oddzielonych spacjami, które chesz zarchiwizować.'
  config.translations[u'Please enter the name of the archive file, without the .rpa extension.'] = u'Proszę podać nazwę dla archiwum, bez rozszerzenia .rpa.'
  config.translations[u'Please wait while we archive files.'] = u'Proszę czekać. Trwa archwizacja plików.'
  config.translations[u'The files have been added to the archive, and moved into the archived directory.'] = u'Pliki zostały dodane do archiwum i przeniesione do archiwizowanego folderu.'
  config.translations[u'Making Backup'] = u'Wykonaj kopię zapasową'
  config.translations[u'Please wait while we make a backup.'] = u'Proszę czekać. Trwa wykonywanie kopii zapasowej.'
  config.translations[u'The backup was placed into %s.'] = u'Kopia zapasowa została umieszczona w %s.'
  config.translations[u'Please wait while we add from clauses to call statements.'] = u'Proszę czekać, Trwa uzupełnianie kodu.'
  config.translations[u'Done adding from clauses to call statements. You may want to remove the .bak files created.'] = u'Uzupełnianie kodu zostało zakończone. Warto rozważyć usunięcie utworzonych plików .bak.'
  config.translations[u'Done deleting persistent data.'] = u'Trwałe dane zostały usunięte.'
  config.translations[u"Now showing the Ren'Py documentation in your web browser."] = u"Dokumentacja programu zostanie wyświetlona w oknie twojej przeglądarki internetowej."