Warning

This wiki is very out of date, and only exists for historical reasons. For more modern information, see the new documentation and cookbook forum.

renpy/doc/translations/Polish

From Ren'Py Visual Novel Engine

Jump to: navigation, search

Tłumaczenie dla Programu/Głównego Menu

Oto zbiór niezbędnych łatek tłumaczących program Ren'Py na język polski.

By użyć, utwórz plik translations.rpy w głównym folderze tworzonej noweli i skopiuj do niego poniższy kod.

# Ten plik zawiera listę wszystkich wyrażeń z kodu Ren'Py
# jakie mogą zostać przetłumaczone

init python:

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/00developer.rpy

  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Tryb projektowania'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Powróć do trybu projektowania'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Tryb pomijania'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Tryb szybkiego pomijania'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"O ile gry mogą zostać uruchomione bez określonego modułu, niektóre funkcje pozostaną niedostępne. W celu uzyskania więcej informacji, zapoznaj się z plikiem README.txt w folderze module bądź odwiedź stronę http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'Moduł renpy nie został znaleziony.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'Moduł renpy nie mógł zostać załadowany na twoim systemie.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'Odnaleziono starą wersję modułu.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u'W twoim systemie została odnaleziona wersja %d modułu, podczas gdy gra wymaga modułu w wersji %d.'
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Kliknij by kontynuować.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Nowa Gra'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Załaduj Grę'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Ustawienia'
  config.translations[u'Help'] = u'Pomoc'
  config.translations[u'Quit'] = u'Wyjście'
  config.translations[u'Return'] = u'Powrót'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Zapisz Grę'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Menu Główne'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Czy napewno chcesz wyjść?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'Czy napewno chcesz powrócić do głównego menu?\nDotychczasowy postęp w grze zostanie utracony.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Obraz'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Przejścia'
  config.translations[u'Skip'] = u'Pomijanie'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Rozpocznij pomijanie'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Po wyborach'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Prędkość wyświetlania tekstu'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'Prędkość automatycznej kontynuacji'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Głośność muzyki'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Głośność dźwięku'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Głośność dialogów'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Dżojstik...'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Puste!'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Czy chcesz nadpisać ten slot?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Załadowanie nowej gry spowoduje utratę dotychczasowego postępu.\nCzy na pewno to zrobić?'
  config.translations[u'q'] = u'P'
  config.translations[u'a'] = u'O'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'Nie przypisano'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Mapowanie dżojstika'
  config.translations[u'Left'] = u'Lewo'
  config.translations[u'Right'] = u'Prawo'
  config.translations[u'Up'] = u'Góra'
  config.translations[u'Down'] = u'Dół'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Wybierz/Rezygnuj'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Powracanie'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Przytrzymaj by pominąć'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Włącz/Wyłącz pomijanie'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Ukryj tekst'
  config.translations[u'Menu'] = u'Menu'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Przesuń bądź naciśnij guzik na dżojstku by rozpocząć mapowanie. Naciśnij przycisk myszy by usunąć mapowanie.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Okno'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Tryb pełnoekranowy'
  config.translations[u'All'] = u'Wszystkie'
  config.translations[u'Some'] = u'Niektóre'
  config.translations[u'None'] = u'Żadne'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Widziane wiadomości'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Wszystkie wiadomości'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'Zatrzymaj pomijanie'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Kontynuj pomijanie'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Automatyczny'
  config.translations[u'Quick'] = u'Natychmiastowy'
  config.translations[u'Previous'] = u'Poprzedni'
  config.translations[u'Next'] = u'Następny'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'Wiadomość błędu:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'Spróbuj zapisać grę na innej pozycji, bądź skorzystaj z funkcji nieco później.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'Zapis zakończony niepowodzeniem.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Konfiguracja dżojstika'

  # Wyrażenia, które znajdują się w common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Kontynuj Grę'

Tłumaczenie dla launchera Ren'Py

By użyć, skopiuj poniższą zawartość do pliku renpy-6.11.2/launcher/translations.rpy.

# Ten plik zawiera listę wszystkich wyrażeń z kodu Ren'Py
# jakie mogą zostać przetłumaczone

init python:

  # Wyrażenia, które znajdują się w launcher/new.rpy

  config.translations[u'Select a Template'] = u'Wybierz szablon'
  config.translations[u'Please select a project to use as a template for your project.'] = u'Proszę wybrać projekt, który zostanie użyty jako szablon.'
  config.translations[u'Project Name'] = u'Nazwa projektu'
  config.translations[u'Type the name of your new project, and press enter.\n'] = u'Wpisz nazwę swojego projektu i naciśnij klawisz Enter.\n'
  config.translations[u'Please enter a non-empty project name.'] = u'Proszę podać nazwę projektu.'
  config.translations[u"A file or directory named '%s' already exists."] = u"Plik lub folder o nazwie '%s' już istnieje."
  config.translations[u'Project names must be ASCII. This is because the ZIP file format does not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Nazwy projektów mogą składać się wyłącznie ze znaków ASCII, gdyż format ZIP nie wspiera standardu Unicode'
  config.translations[u'Error'] = u'Błąd'
  config.translations[u'Creating Project'] = u'Tworzenie projektu...'
  config.translations[u'Please wait while we create the project.'] = u'Proszę czekać podczas tworzenia projektu.'
  config.translations[u'Select a Theme'] = u'Proszę wybrać kompozycję'
  config.translations[u'Please select a color theme for your project. You can always change the colors later.'] = u'Proszę wybrać kompozycję wizualną dla projektu. Kompozycję można zawsze zmienić później.'
  config.translations[u'Changing Theme'] = u'Zmiana kompozycji'
  config.translations[u'The options file does not seem to exist.'] = u'Nie wygląda na to, aby plik z ustawieniami istniał ;-)'
  config.translations[u'Could not modify options.rpy, perhaps it was edited too much.'] = u'Plik options.rpy nie mógł zostać zapisany, prawdopodobnie został źle zmodyfikowany.'

  # Wyrażenia, które znajdują się w launcher/distribute.rpy

  config.translations[u"Can't Distribute"] = u"Nie mogę utworzyć dystrybucji"
  config.translations[u"Ren'Py is missing files required for distribution. Please download the full package from {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."] = u"Programowi brakuje niezbędnych plików do wykonania dystrybucji. Pełny pakiet można znaleźć pod adresem: {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."
  config.translations[u'Building Distributions'] = u'Budowanie dystrybucji'
  config.translations[u"I've just performed a lint on your project. If it contains errors, you should say no and fix them.\nCheck {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} to see if updates or fixes are available.\n\nDo you want to continue?"] = u"Dokonano weryfikacji programu. Jeśli zawiera błędy, należy wybrać opcję nie i dokonać niezbędnych poprawek.\nSprawdź {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} czy istnieje aktualna wersja programu bądź poprawki.\n\nCzy chcesz kontynuować?"
  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'
  config.translations[u'Distributions will be built for the following platforms:'] = u'Dystrybucje zostaną utworzone pdla następujących platform:'
  config.translations[u'Windows 2000+'] = u'Windows 2000+'
  config.translations[u'Linux x86'] = u'Linux x86'
  config.translations[u'Mac OS X 10.4+'] = u'Mac OS X 10.4+'
  config.translations[u'Is this okay?'] = u'Czy wszystko się zgadza?'
  config.translations[u'Please enter a base name for the directories making up this distribution.'] = u'Proszę podać nazwę dla folderu bazowego tworzonej dystrybucji.'
  config.translations[u"This usually should include a name and version number, like 'moonlight_walks-1.0'."] = u"Nazwa powinna składać się tytułu i numeru wersji, np. 'moonlight_walks-1.0'."
  config.translations[u'The distribution name should not be empty.'] = u'Nazwa dystrybucji nie powinna być pusta.'
  config.translations[u'Distribution names must be ASCII. This is because archive file formats do not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Nazwy dystrybucji mogą składać się wyłącznie ze znaków ASCII, gdyż formaty plików archiwów nie wspierają standardowo Unicode.'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file extensions you do not want included in the distribution.'] = u'Proszę podać listę rozszerzeń plików oddzielonych spacją, które mają być pominięte przy tworzeniu dystrybucji.'
  config.translations[u'Be sure to announce your project at the Lemma Soft Forums.'] = u'Upewnij się, by powiadomić o swym projekcie społeczność na forach Lemma Soft!'
  config.translations[u'Building Windows'] = u'Budowanie: Windows'
  config.translations[u'If appropriate, please submit your game to www.renai.us.'] = u'Jeśli to możliwe, prosimy o zamieszczenie swojej gry na www.renai.us.'
  config.translations[u'Building Linux'] = u'Budowanie: Linux'
  config.translations[u"Thank you for choosing Ren'Py."] = u"Dziękujemy za wybranie Ren'Py."
  config.translations[u'Building Mac OS X'] = u'Budowanie: Mac OS X'
  config.translations[u'Success'] = u'Sukces!'
  config.translations[u'The distribution(s) have been built. Be sure to test them before release.'] = u'Tworzenie wszystkich dystrybucji zostało zakończone. Przetestuj je, przed opublikowaniem.'
  config.translations[u"Note that unpacking and repacking Mac zips and Linux tarballs on Windows isn't supported."] = u"Należy pamiętać, iż archiwizacja i rozpakowywanie plików zip dla systemów Mac oraz archiwów tar.gz dla systemu Linux nie jest możliwe pod systemem Windows."
  config.translations[u'Return'] = u'Powrót'

  # Wyrażenia, które znajdują się w launcher/launcher.rpy

  config.translations[u'Next Page'] = u'Następna strona'
  config.translations[u'Go to the next page of projects.'] = u'Idź do następnej strony projektów'
  config.translations[u'Previous Page'] = u'Poprzednia strona'
  config.translations[u'Go to the previous page of projects.'] = u'Idź do poprzedniej strony projektów.'
  config.translations[u'Cancel'] = u'Anuluj'
  config.translations[u'Return to the top menu.'] = u'Powrót do menu głównego.'
  config.translations[u'Lint in progress.'] = u'Trwa weryfikacja kodu.'
  config.translations[u'Lint'] = u'Weryfikuj kod'
  config.translations[u'Deleting persistent data.'] = u'Usuwam trwałe dane.'
  config.translations[u'Delete Persistent'] = u'Usuń trwałe dane'
  config.translations[u'What do you want to do?'] = u'Co chcesz zrobić?'
  config.translations[u'This Project'] = u'Ten projekt'
  config.translations[u'Launch'] = u'Uruchom'
  config.translations[u'Starts the project running.'] = u'Uruchamia wybrany projekt.'
  config.translations[u'Edit Script'] = u'Edytuj'
  config.translations[u'Edits the script files.'] = u'Edytuje skrypty gry.'
  config.translations[u'Change Theme'] = u'Zmień kompozycję'
  config.translations[u'Changes the color theme of the project.'] = u'Zmienia kompozycję wizualną dla wybranego projektu.'
  config.translations[u'Game Directory'] = u'Katalog gry'
  config.translations[u'Opens the game directory.'] = u'Otwiera katalog z grą.'
  config.translations[u'Tools'] = u'Narzędzia'
  config.translations[u'Tools: %s'] = u'Narzędzia: %s'
  config.translations[u'Shows the tools menu.'] = u'Otwiera menu z dostępnymi narzędziami.'
  config.translations[u'Change Project'] = u'Zmień projekt'
  config.translations[u'Select Project'] = u'Wybierz projekt'
  config.translations[u'Select a project to work with.'] = u'Wybierz projekt, na którym chcesz pracować.'
  config.translations[u'New Project'] = u'Nowy projekt'
  config.translations[u'Create a new project from a template.'] = u'Utwórz nowy projekt na bazie dostępnego szablonu.'
  config.translations[u'Documentation'] = u'Dokumentacja'
  config.translations[u"Read Ren'Py tutorials and manuals."] = u"Czytaj samouczki i instrukcję programu Ren'Py."
  config.translations[u'Quit'] = u'Wyjście'
  config.translations[u"Quit the Ren'Py Launcher."] = u"Opuszcza program."
  config.translations[u'Select a Project'] = u'Wybierz projekt'
  config.translations[u'Please select a project.'] = u'Proszę wybrać projekt.'
  config.translations[u'%s has been launched.'] = u'%s został uruchomiony.'
  config.translations[u'Launching the editor failed. You may need Java, which can be downloaded for free from {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'] = u'Uruchomienie edytora zakończyło się niepowodzeniem. Przyczyną tego może być brak zainstalowanej Javy, którą można pobrać za darmo ze strony {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'
  config.translations[u'Launched editor with %d script files.'] = u'Uruchomiono edytor z %d plikami skryptów.'
  config.translations[u'Opening the game directory is not supported on this platform.\n%s'] = u'Otwieranie katalogu gry jest niedostępne dla tej platformy.\n%s'
  config.translations[u'Opening game directory:\n%s'] = u'Trwa otwieranie folderu:\n%s'
  config.translations[u'Please choose a tool you want to use with this project.'] = u'Proszę wybrać narzędzie, którego chesz użyć dla projektu.'
  config.translations[u'Anytime'] = u'Zawsze'
  config.translations[u'Check Script (Lint)'] = u'Zweryfikuj kod gry'
  config.translations[u"Checks the game's script for likely errors. This should be run before releasing."] = u"Sprawdza kod programu w celu odnalezienia potencjalnych błędów. Koniecznie użyć przed wydaniem."
  config.translations[u"Deletes the game's persistent data."] = u"Usuwa trwałe dane gry."
  config.translations[u'Release Day'] = u'W dniu wydania'
  config.translations[u'Add From to Calls'] = u' uzupełnij definicje odwołań'
  config.translations[u'Adds a from clause to each of the call statements in your script.'] = u'Dodaje brakujące klauzury dla każdego z odwołań w kodzie gry.'
  config.translations[u'Archive Files'] = u'Archiwzuj pliki'
  config.translations[u'Archive files found under the game and archived directories.'] = u'Archiwizuje określone pliki w folderze z grą.'
  config.translations[u'Build Distributions'] = u'Utwórz dystrybucje'
  config.translations[u"Build distributions for the platforms supported by Ren'Py."] = u"Buduje dystrybucje danego programu pod platformy obsługiwane przez Ren'Py."
  config.translations[u'Back'] = u'Wróć'
  config.translations[u'Goes back to the top menu.'] = u'Wraca do głównego menu.'
  config.translations[u'A lint report should appear shortly.'] = u'Za chwilę powinien pokazać się raport z wynikami weryfikacji.'
  config.translations[u'Archiving Files'] = u'Archiwizuję pliki'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file patterns you want archived.'] = u'Proszę podać listę wzorów plików (np. readme.txt *.png) oddzielonych spacjami, które chesz zarchiwizować.'
  config.translations[u'Please enter the name of the archive file, without the .rpa extension.'] = u'Proszę podać nazwę dla archiwum, bez rozszerzenia .rpa.'
  config.translations[u'Please wait while we archive files.'] = u'Proszę czekać. Trwa archwizacja plików.'
  config.translations[u'The files have been added to the archive, and moved into the archived directory.'] = u'Pliki zostały dodane do archiwum i przeniesione do archiwizowanego folderu.'
  config.translations[u'Making Backup'] = u'Wykonaj kopię zapasową'
  config.translations[u'Please wait while we make a backup.'] = u'Proszę czekać. Trwa wykonywanie kopii zapasowej.'
  config.translations[u'The backup was placed into %s.'] = u'Kopia zapasowa została umieszczona w %s.'
  config.translations[u'Please wait while we add from clauses to call statements.'] = u'Proszę czekać, Trwa uzupełnianie kodu.'
  config.translations[u'Done adding from clauses to call statements. You may want to remove the .bak files created.'] = u'Uzupełnianie kodu zostało zakończone. Warto rozważyć usunięcie utworzonych plików .bak.'
  config.translations[u'Done deleting persistent data.'] = u'Trwałe dane zostały usunięte.'
  config.translations[u"Now showing the Ren'Py documentation in your web browser."] = u"Dokumentacja programu zostanie wyświetlona w oknie twojej przeglądarki internetowej."

Personal tools