Warning

This wiki is very out of date, and only exists for historical reasons. For more modern information, see the new documentation and cookbook forum.

renpy/doc/translations/Slovak

From Ren'Py Visual Novel Engine

Jump to: navigation, search

Game/Main Menu Translation

init python:

  # Translatable strings found in common/00developer.rpy

  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Vývojárske menu'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Vráť sa do vývojárskeho menu'

  # Translatable strings found in common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Preskakovanie'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Rýchle preskakovanie'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"Hry Ren'Py sa dajú hrať aj bez modulu renpy, ale niektoré funkcie nebudú dostupné. Podrobnejšie informácie sú v súbore module/README.txt alebo na stránke http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'nenašiel som modul renpy.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'The renpy module could not be loaded on your system.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'Old renpy module found.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Klikni a pokračujeme.'

  # Translatable strings found in common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Spusti hru'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Načítaj hru'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Nastavenia'
  config.translations[u'Help'] = u'Návod'
  config.translations[u'Quit'] = u'Koniec'
  config.translations[u'Return'] = u'Vráť sa'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Ulož hru'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Hlavné menu'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Určite chceš vypnúť hru?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'Určite sa chceš vrátiť do hlavného menu?\nStratíš tak neuložený postup.'

  # Translatable strings found in common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Zobrazenie'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Transitions'
  config.translations[u'Skip'] = u'Preskakovanie'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Začni preskakovať'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Po výbere'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Rýchlosť textu'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'Automatické posúvanie'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Hlasitosť hudby'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Hlasitosť zvukov'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Hlasitosť hlasov'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Joystick...'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Áno'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'

  # Translatable strings found in common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Prázdne miesto.'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Určite chceš prepísať svoju uloženú hru?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'
  config.translations[u'q'] = u'q'
  config.translations[u'a'] = u'a'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'Nepriradené'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Mapovanie joysticku'
  config.translations[u'Left'] = u'Vľavo'
  config.translations[u'Right'] = u'Vpravo'
  config.translations[u'Up'] = u'Hore'
  config.translations[u'Down'] = u'Dole'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Vyber/Zruš'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Rollback'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Hold to Skip'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Toggle Skip'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Hide Text'
  config.translations[u'Menu'] = u'Menu'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Okno'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Celá obrazovka'
  config.translations[u'All'] = u'Všetky'
  config.translations[u'Some'] = u'Niektoré'
  config.translations[u'None'] = u'Žiadne'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Prečítané správy'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Všetky správy'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'Prestaň preskakovať'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Preskakuj ďalej'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Auto'
  config.translations[u'Quick'] = u'Rýchle'
  config.translations[u'Previous'] = u'Predchádzajúce'
  config.translations[u'Next'] = u'Nasledujúce'

  # Translatable strings found in common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'Chybová správa:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'Nepodarilo sa uložiť.'

  # Translatable strings found in common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Nastavenie joysticku'

  # Translatable strings found in common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Pokračuj v hre'

Launcher Translation

init python:

  # Translatable strings found in launcher/new.rpy

  config.translations[u'Select a Template'] = u'Vyber si šablónu'
  config.translations[u'Please select a project to use as a template for your project.'] = u'Prosím vyber si projekt, ktorý použiješ ako šablónu pre svoj projekt.'
  config.translations[u'Project Name'] = u'Názov projektu'
  config.translations[u'Type the name of your new project, and press enter.\n'] = u'Zadaj názov svojho nového projektu a stlač Enter.\n'
  config.translations[u'Please enter a non-empty project name.'] = u'Prosím zadaj neprázdny názov projektu.'
  config.translations[u"A file or directory named '%s' already exists."] = u"Súbor alebo adresár s názvom '%s' už existuje."
  config.translations[u'Project names must be ASCII. This is because the ZIP file format does not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Názov projektu musí byť z ASCII znakov. Je to preto, lebo formát ZIP nepodporuje znaky mimo ASCII jednotným spôsobom.'
  config.translations[u'Error'] = u'Chyba'
  config.translations[u'Creating Project'] = u'Vytváram projekt'
  config.translations[u'Please wait while we create the project.'] = u'Prosím počkaj, kým vytvorím projekt.'
  config.translations[u'Select a Theme'] = u'Vyber si tému'
  config.translations[u'Please select a color theme for your project. You can always change the colors later.'] = u'Prosím vyber si farebnú tému pre svoj projekt. Farby môžeš zmeniť aj hocikedy neskôr.'
  config.translations[u'Changing Theme'] = u'Zmena témy'
  config.translations[u'The options file does not seem to exist.'] = u'Súbor s nastaveniami asi neexistuje.'
  config.translations[u'Could not modify options.rpy, perhaps it was edited too much.'] = u'Nemôžem upraviť súbor options.rpy, možno preto, že bol výrazne preeditovaný.'

  # Translatable strings found in launcher/distribute.rpy

  config.translations[u"Can't Distribute"] = u"Neviem vytvárať inštalačky"
  config.translations[u"Ren'Py is missing files required for distribution. Please download the full package from {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."] = u"Ren'Py nemá súbory potrebné na vytváranie inštalačiek. Prosím stiahnite si plný balík zo stránky {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."
  config.translations[u'Building Distributions'] = u'Zostavujem inštalačky'
  config.translations[u"I've just performed a lint on your project. If it contains errors, you should say no and fix them.\nCheck {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} to see if updates or fixes are available.\n\nDo you want to continue?"] = u"Spustil som na tvojom projekte Lint. Ak obsahuje chyby, zadaj nie a oprav ich.\nPozri {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} či je tam novšia verzia.\n\nChceš pokračovať?"
  config.translations[u'Yes'] = u'Áno'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'
  config.translations[u'Distributions will be built for the following platforms:'] = u'Vytvoria sa inštalačky pre nasledujúce operačné systémy:'
  config.translations[u'Windows 2000+'] = u'Windows 2000+'
  config.translations[u'Linux x86'] = u'Linux x86'
  config.translations[u'Mac OS X 10.4+'] = u'Mac OS X 10.4+'
  config.translations[u'Is this okay?'] = u'Je to správne?'
  config.translations[u'Please enter a base name for the directories making up this distribution.'] = u'Prosím zadaj spoločný názov adresárov, v ktorých budú inštalačky.'
  config.translations[u"This usually should include a name and version number, like 'moonlight_walks-1.0'."] = u"Mal by zahŕňať názov a číslo verzie, napríklad 'moonlight_walks-1.0'."
  config.translations[u'The distribution name should not be empty.'] = u'Názov inštalačky nemôže byť prázdny.'
  config.translations[u'Distribution names must be ASCII. This is because archive file formats do not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Názov inštalačky musí byť z ASCII znakov. Je to preto, lebo archívne formáty nepodporujú znaky mimo ASCII jednotným spôsobom.'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file extensions you do not want included in the distribution.'] = u'Prosím zadaj medzerami oddelený zoznam prípon súborov, ktoré nemajú byť zahrnuté do inštalačiek.'
  config.translations[u'Be sure to announce your project at the Lemma Soft Forums.'] = u'Nezabudni svoj projekt ohlásiť na Lemma Soft Forums.'
  config.translations[u'Building Windows'] = u'Zostavujem pre Windows'
  config.translations[u'If appropriate, please submit your game to www.renai.us.'] = u'Ak sa to hodí, pošli nám hru na www.renai.us.'
  config.translations[u'Building Linux'] = u'Zostavujem pre Linux'
  config.translations[u"Thank you for choosing Ren'Py."] = u"Ďakujeme, že používate Ren'Py."
  config.translations[u'Building Mac OS X'] = u'Zostavujem pre Mac OS X'
  config.translations[u'Success'] = u'Podarilo sa'
  config.translations[u'The distribution(s) have been built. Be sure to test them before release.'] = u'Inštalačky sú hotové. Pred uverejnením ich ešte otestuj.'
  config.translations[u"Note that unpacking and repacking Mac zips and Linux tarballs on Windows isn't supported."] = u"Poznámka: Na Windowse sa nedá rozbaliť a zase zbaliť formáty ZIP pre Mac a TAR pre Linux."
  config.translations[u'Return'] = u'Naspäť'

  # Translatable strings found in launcher/launcher.rpy

  config.translations[u'Next Page'] = u'Nasledujúca strana'
  config.translations[u'Go to the next page of projects.'] = u'Choď na nasledujúcu stranu projektov.'
  config.translations[u'Previous Page'] = u'Predchádzajúca strana'
  config.translations[u'Go to the previous page of projects.'] = u'Choď na predchádzajúcu stranu projektov.'
  config.translations[u'Cancel'] = u'Storno'
  config.translations[u'Return to the top menu.'] = u'Vráť sa do hlavného menu.'
  config.translations[u'Lint in progress.'] = u'Prebieha Lint.'
  config.translations[u'Lint'] = u'Lint'
  config.translations[u'Deleting persistent data.'] = u'Deleting persistent data.'
  config.translations[u'Delete Persistent'] = u'Delete Persistent'
  config.translations[u'What do you want to do?'] = u'What do you want to do?'
  config.translations[u'This Project'] = u'Tento projekt'
  config.translations[u'Launch'] = u'Spusti'
  config.translations[u'Starts the project running.'] = u'Starts the project running.'
  config.translations[u'Edit Script'] = u'Edituj scenár'
  config.translations[u'Edits the script files.'] = u'Edituje súbory scenára.'
  config.translations[u'Change Theme'] = u'Zmeň tému'
  config.translations[u'Changes the color theme of the project.'] = u'Zmení farebnú tému projektu.'
  config.translations[u'Game Directory'] = u'Adresár hry'
  config.translations[u'Opens the game directory.'] = u'Otvorí adresár hry.'
  config.translations[u'Tools'] = u'Nástroje'
  config.translations[u'Tools: %s'] = u'Nástroje: %s'
  config.translations[u'Shows the tools menu.'] = u'Shows the tools menu.'
  config.translations[u'Change Project'] = u'Zmeň projekt'
  config.translations[u'Select Project'] = u'Vyber si projekt'
  config.translations[u'Select a project to work with.'] = u'Vyber si projekt, s ktorým chceš pracovať.'
  config.translations[u'New Project'] = u'Nový projekt'
  config.translations[u'Create a new project from a template.'] = u'Vytvor nový projekt podľa šablóny.'
  config.translations[u'Documentation'] = u'Dokumentácia'
  config.translations[u"Read Ren'Py tutorials and manuals."] = u"Prečítaj si návody a príručky k Ren'Py."
  config.translations[u'Quit'] = u'Koniec'
  config.translations[u"Quit the Ren'Py Launcher."] = u"Vypni spúšťač Ren'Py."
  config.translations[u'Select a Project'] = u'Vyber si projekt'
  config.translations[u'Please select a project.'] = u'Prosím vyber si projekt.'
  config.translations[u'%s has been launched.'] = u'Spustil som %s.'
  config.translations[u'Launching the editor failed. You may need Java, which can be downloaded for free from {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'] = u'Launching the editor failed. You may need Java, which can be downloaded for free from {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'
  config.translations[u'Launched editor with %d script files.'] = u'Launched editor with %d script files.'
  config.translations[u'Opening the game directory is not supported on this platform.\n%s'] = u'Opening the game directory is not supported on this platform.\n%s'
  config.translations[u'Opening game directory:\n%s'] = u'Otváram adresár hry:\n%s'
  config.translations[u'Please choose a tool you want to use with this project.'] = u'Please choose a tool you want to use with this project.'
  config.translations[u'Anytime'] = u'Anytime'
  config.translations[u'Check Script (Lint)'] = u'Skontroluj scenár (Lint)'
  config.translations[u"Checks the game's script for likely errors. This should be run before releasing."] = u"Checks the game's script for likely errors. This should be run before releasing."
  config.translations[u"Deletes the game's persistent data."] = u"Deletes the game's persistent data."
  config.translations[u'Release Day'] = u'Release Day'
  config.translations[u'Add From to Calls'] = u'Add From to Calls'
  config.translations[u'Adds a from clause to each of the call statements in your script.'] = u'Adds a from clause to each of the call statements in your script.'
  config.translations[u'Archive Files'] = u'Archive Files'
  config.translations[u'Archive files found under the game and archived directories.'] = u'Archive files found under the game and archived directories.'
  config.translations[u'Build Distributions'] = u'Build Distributions'
  config.translations[u"Build distributions for the platforms supported by Ren'Py."] = u"Build distributions for the platforms supported by Ren'Py."
  config.translations[u'Back'] = u'Späť'
  config.translations[u'Goes back to the top menu.'] = u'Goes back to the top menu.'
  config.translations[u'A lint report should appear shortly.'] = u'A lint report should appear shortly.'
  config.translations[u'Archiving Files'] = u'Archivujem súbory'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file patterns you want archived.'] = u'Please enter a space separated list of the file patterns you want archived.'
  config.translations[u'Please enter the name of the archive file, without the .rpa extension.'] = u'Please enter the name of the archive file, without the .rpa extension.'
  config.translations[u'Please wait while we archive files.'] = u'Please wait while we archive files.'
  config.translations[u'The files have been added to the archive, and moved into the archived directory.'] = u'The files have been added to the archive, and moved into the archived directory.'
  config.translations[u'Making Backup'] = u'Vytváram zálohu'
  config.translations[u'Please wait while we make a backup.'] = u'Please wait while we make a backup.'
  config.translations[u'The backup was placed into %s.'] = u'Zálohu som uložil do %s.'
  config.translations[u'Please wait while we add from clauses to call statements.'] = u'Please wait while we add from clauses to call statements.'
  config.translations[u'Done adding from clauses to call statements. You may want to remove the .bak files created.'] = u'Done adding from clauses to call statements. You may want to remove the .bak files created.'
  config.translations[u'Done deleting persistent data.'] = u'Done deleting persistent data.'
  config.translations[u"Now showing the Ren'Py documentation in your web browser."] = u"Now showing the Ren'Py documentation in your web browser."

Personal tools