This page is out of date

You've reached a page on the Ren'Py wiki. Due to massive spam, the wiki hasn't been updated in over 5 years, and much of the information here is very out of date. We've kept it because some of it is of historic interest, but all the information relevant to modern versions of Ren'Py has been moved elsewhere.

Some places to look are:

Please do not create new links to this page.


Traducció del Menú principal del Videojoc

Per utilitzar aquesta traducció, copia el text en un fitxer anomenat translations.rpy dins el directori del videojoc.

# Aquest arxiu conté una llista de totes les frases que poden ser traduïdes
# del codi de Ren'Py.

init python:

  # Translatable strings found in common/00developer.rpy

  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Menú de desenvolupador'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Tornar al Menú de desenvolupador'

  # Translatable strings found in common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Mode saltar'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Mode saltar ràpid'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"Mentre el joc Ren'Py pugui ser jugat sense el mòdul de renpy, algunes característiques estaran desactivades. Per a més informació, llegeix el fitxer module/README.txt o visita http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'el mòdul renpy no s\'ha trobat.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'El mòdul renpy no s\'ha pogut carregar al vostre sistema.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'No s'ha trobat el mòdul renpy antic.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u"Una versió antiga (%d) del mòdul Ren'Py es va trobar en el sistema, mentre que aquest joc requereix la versió %d."
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Si us plau, feu clic aquí per a continuar.'

  # Translatable strings found in common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Iniciar el Joc'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Carregar el Joc'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Preferències'
  config.translations[u'Help'] = u'Ajuda'
  config.translations[u'Quit'] = u'Sortir'
  config.translations[u'Return'] = u'Tornar'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Guardar partida'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Menú principal'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Segur que vols sortir?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'N'estàs segur de voler tornar al Menú principal?\nAixò farà perdre els teus progressos.'

  # Translatable strings found in common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Pantalla'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Transicions'
  config.translations[u'Skip'] = u'Saltar'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Començar a saltar'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Després de la tria'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Velocitat text'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'Auto-avançar temps'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Volum de la música'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Volum del so'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Volum Veu'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Joystick...'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Sí'
  config.translations[u'No'] = u'No'

  # Translatable strings found in common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Ranura buida.'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Esteu segur que voleu sobreescriure el que havíeu guardat?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Carregant es perdrà el progrés que no hagueu desat.\nN'esteu segurs que voleu fer això?'
  config.translations[u'q'] = u'q'
  config.translations[u'a'] = u'a'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'No Assignat'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Joystick Mapping'
  config.translations[u'Left'] = u'Esquerra'
  config.translations[u'Right'] = u'Dreta'
  config.translations[u'Up'] = u'Amunt'
  config.translations[u'Down'] = u'Avall'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Seleccionar/Obviar'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Retrocés'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Prémer per saltar'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Prémer per anar'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Ocultar Text'
  config.translations[u'Menu'] = u'Menú'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Moveu la palanca de control o premeu un botó de joystick per crear el mapeig. Feu clic al ratolí per treure l'assignació.'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Finestra'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Pantalla completa'
  config.translations[u'All'] = u'Tot'
  config.translations[u'Some'] = u'Algun'
  config.translations[u'None'] = u'Cap'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Misstges vistos'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Tots els missatges'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'para de saltar'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Continuar saltant'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Auto'
  config.translations[u'Quick'] = u'Ràpid'
  config.translations[u'Previous'] = u'Enrera'
  config.translations[u'Next'] = u'Següent'

  # Translatable strings found in common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'El missatge d'error és el següent:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'Vostè pot intentar guardar en una ranura diferent, o jugar una estona i torneu a intentar més tard.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'No es pot desar.'

  # Translatable strings found in common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Configuració Joystick'

  # Translatable strings found in common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Continuar Joc'