Warning

This wiki is very out of date, and only exists for historical reasons. For more modern information, see the new documentation and cookbook forum.

renpy/doc/translations/Catalan

From Ren'Py Visual Novel Engine

Jump to: navigation, search

Traducció del Menú principal del Videojoc

Per utilitzar aquesta traducció, copia el text en un fitxer anomenat translations.rpy dins el directori del videojoc.

# Aquest arxiu conté una llista de totes les frases que poden ser traduïdes
# del codi de Ren'Py.

init python:

  # Translatable strings found in common/00developer.rpy

  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Menú de desenvolupador'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Tornar al Menú de desenvolupador'

  # Translatable strings found in common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Mode saltar'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Mode saltar ràpid'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"Mentre el joc Ren'Py pugui ser jugat sense el mòdul de renpy, algunes característiques estaran desactivades. Per a més informació, llegeix el fitxer module/README.txt o visita http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'el mòdul renpy no s\'ha trobat.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'El mòdul renpy no s\'ha pogut carregar al vostre sistema.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'No s'ha trobat el mòdul renpy antic.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u"Una versió antiga (%d) del mòdul Ren'Py es va trobar en el sistema, mentre que aquest joc requereix la versió %d."
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Si us plau, feu clic aquí per a continuar.'

  # Translatable strings found in common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Iniciar el Joc'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Carregar el Joc'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Preferències'
  config.translations[u'Help'] = u'Ajuda'
  config.translations[u'Quit'] = u'Sortir'
  config.translations[u'Return'] = u'Tornar'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Guardar partida'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Menú principal'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Segur que vols sortir?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'N'estàs segur de voler tornar al Menú principal?\nAixò farà perdre els teus progressos.'

  # Translatable strings found in common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Pantalla'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Transicions'
  config.translations[u'Skip'] = u'Saltar'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Començar a saltar'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Després de la tria'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Velocitat text'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'Auto-avançar temps'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Volum de la música'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Volum del so'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Volum Veu'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Joystick...'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Sí'
  config.translations[u'No'] = u'No'

  # Translatable strings found in common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Ranura buida.'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Esteu segur que voleu sobreescriure el que havíeu guardat?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Carregant es perdrà el progrés que no hagueu desat.\nN'esteu segurs que voleu fer això?'
  config.translations[u'q'] = u'q'
  config.translations[u'a'] = u'a'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'No Assignat'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Joystick Mapping'
  config.translations[u'Left'] = u'Esquerra'
  config.translations[u'Right'] = u'Dreta'
  config.translations[u'Up'] = u'Amunt'
  config.translations[u'Down'] = u'Avall'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Seleccionar/Obviar'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Retrocés'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Prémer per saltar'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Prémer per anar'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Ocultar Text'
  config.translations[u'Menu'] = u'Menú'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Moveu la palanca de control o premeu un botó de joystick per crear el mapeig. Feu clic al ratolí per treure l'assignació.'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Finestra'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Pantalla completa'
  config.translations[u'All'] = u'Tot'
  config.translations[u'Some'] = u'Algun'
  config.translations[u'None'] = u'Cap'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Misstges vistos'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Tots els missatges'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'para de saltar'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Continuar saltant'

  # Translatable strings found in common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Auto'
  config.translations[u'Quick'] = u'Ràpid'
  config.translations[u'Previous'] = u'Enrera'
  config.translations[u'Next'] = u'Següent'

  # Translatable strings found in common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'El missatge d'error és el següent:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'Vostè pot intentar guardar en una ranura diferent, o jugar una estona i torneu a intentar més tard.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'No es pot desar.'

  # Translatable strings found in common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Configuració Joystick'

  # Translatable strings found in common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Continuar Joc'
Personal tools