Warning

This wiki is very out of date, and only exists for historical reasons. For more modern information, see the new documentation and cookbook forum.

renpy/doc/translations/Belarusian

From Ren'Py Visual Novel Engine

Jump to: navigation, search

PIERAKŁAD NA BIEŁARUSKUJU MOVU

Pierakład asnoŭnaha meniu dźvižka

Stvarycie fajł renpy-6.9.2/_VAŠA_HULNIA_/game/translate.rpy i zachavajcie ŭ jaho hetyja radki. Nie zabyvajcie zachoŭvać fajł z kadoŭcaj UTF-8.

# Dadzieny fajł utrymoŭvaje list usich pierakładzienych fraz "ahulnaha" režymu Ren'Py.

init python:

  #common/00developer.rpy
  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Meniu Raspracoŭnika'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Viartacca da meniu raspracoŭnika'

  #common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Režym Propusku'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Chutki Propusk'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"Hulni Ren'Py mohuć zapuskacca i biaz modula renpy, ale niekatoryja funkcyi mahčyma buduć adklučanyja. Bolš padrabiaznuju infarmacyju možna pračytać u fajłu module/README.txt albo pa adrasu http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'nie znojdzieny modul renpy.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'Nie atrymlivajecca zapampavać modul renpy pad vašaj sistemaj.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'Vyjaŭleny sastareły modul renpy.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u"Vyjaulenaja sastarelaja viersija (%d) modulia Ren'Py. Hulnia patrabuje viersiju starej %d."
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Dlia praciahu nacisnicie levuju knopku myšy.'

  #common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Novaja Hulnia'
  config.translations[u'Continue Game'] = u'Praciahnuć'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Nałady'
  config.translations[u'Quit'] = u'Vyjsci'
  config.translations[u'Return'] = u'Viarnucca'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Zachavać'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Zapampavać'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Hałounaje Mieniu'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Vy upeŭnienyja što žadajecie vyjsci?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'Vy upeŭnienyja, što žadajecie pierajsci da hałounaha mianiu?\nNie zachavanaje minańnie budzie zhublena.'

  #common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Režym Ekrana'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Pierachody'
  config.translations[u'Skip'] = u'Propusk'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Pačać Propusk...'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Paslia Vybaru'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Chutkasć Tekstu'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'čas Autaprahortki'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Hučnaść Muzycy'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Hučnaść Hukaŭ'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Hučnaść Halasoŭ'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Džojscik...'

  #common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'

  #common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Pusty Slot.'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Vy upeŭnienyja, što žadajecie pierazapisać zachavanaje?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Pry zahruzcy nie zachavanaje minannie budzie zhublena.\nPraciahnuć?'
  config.translations[u'q'] = u'u'
  config.translations[u'a'] = u'ab'

  #common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'Nie pastaŭlena'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Nałada Džojscika'
  config.translations[u'Left'] = u'Naleva'
  config.translations[u'Right'] = u'Naprava'
  config.translations[u'Up'] = u'Uvierch'
  config.translations[u'Down'] = u'Uniz'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Abrać/Adchilić'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Viartacca'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Utrymlivać dla Propusku'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Pieraklučyć Propusk'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Schavać Tekst'
  config.translations[u'Menu'] = u'Mieniu'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Nacisnićie knopku džojscika kab stvaryć pryviazku da dziejańnia. Pstryknicie myškaj kab vydalić pryviazku.'

  #common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Aknonny'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Pounaekranny'
  config.translations[u'All'] = u'Usio'
  config.translations[u'Some'] = u'Niekatoryja'
  config.translations[u'None'] = u'Ničoha'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Pračytanyja'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Usije Paviedamlenni'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'Spynić Propusk'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Praciahnuć Propusk'

  #common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Aŭta'
  config.translations[u'Quick'] = u'Chutka'
  config.translations[u'Previous'] = u'Papiaredni'
  config.translations[u'Next'] = u'Nastupny'

  #common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'Paviedamlennie ab pamyłcy:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'Pasprabujcie zachavać u inšy slot abo, trochi pahulaušy, pasprabavać jašče raz.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'Pamyłka zachavańnia.'

  #common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Nałada Džojscika'

  #common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Praciahnuć Hulniu'

Pierakład Launcher-a

Stvarycie fajł renpy-6.9.2/launcher/translate.rpy i zachavajcie u jaho hetyja radki.

# Dadzieny fajł utrymoŭvaje spis usich pierakladzienych fraz režymu raspracoŭnika.
init python:

  #data/new.rpy

  config.translations[u'Select a Template'] = u'Abiarycie šablon'
  config.translations[u'Please select a project to use as a template for your project.'] = u'Abiarycie prajekt, jaki budzie vykarystany jak šablon dla vašaha prajektu.'
  config.translations[u'Project Name'] = u'Jimia Prajektu'
  config.translations[u'Type the name of your new project, and press enter.\n'] = u'Uviadzicie imia vašaha novaha prajektu, potym nacisnicie Enter.\n'
  config.translations[u'Please enter a non-empty project name.'] = u'Jimia prajektu nie pavinna być pustym.'
  config.translations[u"A file or directory named '%s' already exists."] = u"Fajl abo tečka z imiem '%s' užo isnuje."
  config.translations[u'Project names must be ASCII. This is because the ZIP file format does not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Jimia prajektu pavinna być u farmacie ASCII dla mahčymasci nastupnaha scisku u ZIP-archiŭ'
  config.translations[u'Error'] = u'Pamyłka'
  config.translations[u'Creating Project'] = u'Stvareńnie Prajektu'
  config.translations[u'Please wait while we create the project.'] = u'Kali łaska pačakajcie pakul prajekt budzie stvaracca.'
  config.translations[u'Select a Theme'] = u'Vybar Temy'
  config.translations[u'Please select a color theme for your project. You can always change the colors later.'] = u'Abiarycie kalarovuju schiemu dla svajho prajektu. (Paźniej vy u liuby momant zmožacie jaje zmianić).'
  config.translations[u'Changing Theme'] = u'Zmiena Temy'
  config.translations[u'The options file does not seem to exist.'] = u'Fajł z naładami nie isnuje.'
  config.translations[u'Could not modify options.rpy, perhaps it was edited too much.'] = u'Niemahčyma zmianić options.rpy, mahčyma jon byŭ zanadta mnoha ... redahavany ^_^(\npryp. pierakladčyka: ja nie viedaju što žadaŭ kazać hetym PyTom).'

  #data/distribute.rpy

  config.translations[u"Can't Distribute"] = u"Niemahčyma stvaryć dystrybutyŭ"
  config.translations[u"Ren'Py is missing files required for distribution. Please download the full package from {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."] = u"Ren'Py zhubiŭ nieabchodnyja dla stvarennia dystrybutyva fajły. Kali łaska zapampujcie apošniuju poŭnuju viersiju z {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."
  config.translations[u'Building Distributions'] = u'Stvareńnie Dystrybutyva.'
  config.translations[u"I've just performed a lint on your project. If it contains errors, you should say no and fix them.\nCheck {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} to see if updates or fixes are available.\n\nDo you want to continue?"] = u"\n\nLint praviaraje prajekt na pamyłki, Pry vyjaulenni vypraŭcie ich abraušy Nie.\nNaviedajecie {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} dla pravierki abnaulenniaŭ.\n\nžadajecie praciahnuć?"
  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'Distributions will be built for the following platforms:'] = u'Budavać sabranyja dystrybutyvy dla nastupnych płatformaŭ:'
  config.translations[u'Windows 2000+'] = u'Windows 2000+'
  config.translations[u'Linux x86'] = u'Linux x86'
  config.translations[u'Mac OS X 10.4+'] = u'Mac OS X 10.4+'
  config.translations[u'Is this okay?'] = u'Dobra?'
  config.translations[u'Please enter a base name for the directories making up this distribution.'] = u'Uviadzicie imia stvaranaha dystrybutyva.'
  config.translations[u"This usually should include a name and version number, like 'moonlight_walks-1.0'."] = u" Jano zvyčajna pavinna ŭklučać imia i numar viersii, napryklad 'špacyr_pad_miesiacam-1.0'."
  config.translations[u'The distribution name should not be empty.'] = u'Jimia dystrybutyva nie pavinna być pustym!'
  config.translations[u'Distribution names must be ASCII. This is because archive file formats do not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Jimia prajektu pavinna być u farmacie ASCII dla mahčymasci ścisku u ZIP-archiŭ.'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file extensions you do not want included in the distribution.'] = u'Uviadzicie pašyrenni fajlau, jakija NIE buduć uklučanyja u dystrybutyu, padzialajučy ich prabielami.'
  config.translations[u'Be sure to announce your project at the Lemma Soft Forums.'] = u'Pierakanajeciesia, što vy abviascili ab vašym prajekcie na Lemma Soft Forums.'
  config.translations[u'Building Windows'] = u'Zborka pad Windows'
  config.translations[u'If appropriate, please submit your game to www.renai.us.'] = u'Kali Vas nie abciažaryć, kali laska vykladziecie Vašu hulniu na www.renai.us.'
  config.translations[u'Building Linux'] = u'Zborka pad Linux'
  config.translations[u"Thank you for choosing Ren'Py."] = u"Dziakuj za vybar Ren'Py."
  config.translations[u'Building Mac OS X'] = u'Zborka pad Mac OS X'
  config.translations[u'Success'] = u'Paspiachova'
  config.translations[u'The distribution(s) have been built. Be sure to test them before release.'] = u'Dystrybutyu(vy) byu sabrany. Pratestujcie jaho pierad publikacyjaj.'
  config.translations[u"Note that unpacking and repacking Mac zips and Linux tarballs on Windows isn't supported."] = u"Raspakavannie i pierapakouka zip-archivau Mac abo tar-archivau Linux pad Windows nie padtrymlivajecca."
  config.translations[u'Return'] = u'Viartacca'

  #data/launcher.rpy

  config.translations[u'Next Page'] = u'Nastupnaja Staronka'
  config.translations[u'Go to the next page of projects.'] = u'Pierajsci na nastupnuju staronku.'
  config.translations[u'Previous Page'] = u'Papiaredniaja Staronka'
  config.translations[u'Go to the previous page of projects.'] = u'Viartacca na papiaredniuju staronku.'
  config.translations[u'Cancel'] = u'Skasavać'
  config.translations[u'Return to the top menu.'] = u'Viarnucca u asnounaje mianiu.'
  config.translations[u'Lint in progress.'] = u'Lint pravodzić pravierku.'
  config.translations[u'Lint'] = u'Lint'
  config.translations[u'Deleting persistent data.'] = u'Vydalennie pautaralnych dadzienych.'
  config.translations[u'Delete Persistent'] = u'Vydalić pautory'
  config.translations[u'What do you want to do?'] = u'Z čaho žadajecie pačać?'
  config.translations[u'This Project'] = u'Dadzieny Prajekt'
  config.translations[u'Launch'] = u'Zapuscić'
  config.translations[u'Starts the project running.'] = u'Zapuscić prajekt.'
  config.translations[u'Edit Script'] = u'Redahavać Skrypt'
  config.translations[u'Edits the script files.'] = u'Redahavać fajly skryptou hulni.'
  config.translations[u'Change Theme'] = u'Abrać Temu'
  config.translations[u'Changes the color theme of the project.'] = u'Zmianić kalarovuju temu prajektu.'
  config.translations[u'Game Directory'] = u'Tečka z Hulnioj'
  config.translations[u'Opens the game directory.'] = u'Adpynić tečcu z hulnioj u fajlavym menedžaru.'
  config.translations[u'Tools'] = u'Prylady'
  config.translations[u'Shows the tools menu.'] = u'Pakazać mianiu instrumau.'
  config.translations[u'Change Project'] = u'Zmianić Prajekt'
  config.translations[u'Select Project'] = u'Abrać Prajekt'
  config.translations[u'Select a project to work with.'] = u'Abrać prajekt, z jakim budziem pracavać.'
  config.translations[u'New Project'] = u'Novy Prajekt'
  config.translations[u'Create a new project from a template.'] = u'Stvaryć novy prajekt z šablonu.'
  config.translations[u'Documentation'] = u'Dakumientacyja'
  config.translations[u"Read Ren'Py tutorials and manuals."] = u"čytać uroki i instrukcyi pa Ren'Py."
  config.translations[u'Quit'] = u'Vyjsci'
  config.translations[u"Quit the Ren'Py Launcher."] = u"Vyjsci z Ren'Py."
  config.translations[u'Select a Project'] = u'Abrać Prajekt'
  config.translations[u'Please select a project.'] = u'Abiarycie prajekt.'
  config.translations[u'%s has been launched.'] = u'%s byu zapuščany.'
  config.translations[u'Launching the editor failed. You may need Java, which can be downloaded for free from {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'] = u'Nie atrymouvajecca zapuscić redaktar. Mahčyma u Vašaj sistemie nie ustalavanaja Java. Java možna biasplatna zapampavać na {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'
  config.translations[u'Launched editor with %d script files.'] = u'Zapuščany redaktar z %d fajlami skryptou.'
  config.translations[u'Opening the game directory is not supported on this platform.\n%s'] = u'Adkryccio tečki z hulnioj na dadzienaj platformie nie padtrymlivajecca.\n%s'
  config.translations[u'Opening game directory:\n%s'] = u'Adčyniajecca tečka:\n%s'
  config.translations[u'Please choose a tool you want to use with this project.'] = u'Abiarycie pryladu, jaki žadajecie dastasavać da dadzienamu prajektu..'
  config.translations[u'Anytime'] = u'U luby čas'
  config.translations[u'Check Script (Lint)'] = u'Test Skryptu (Lint)'
  config.translations[u"Checks the game's script for likely errors. This should be run before releasing."] = u"Skrypt hulni praviarajecca na najbolej raspausiudžanyja pamylki. Abaviazkova vykanajcie pravierku pierad publikacyjaj hulni."
  config.translations[u"Deletes the game's persistent data."] = u"Vydalennie pautaralnych dadzienych u hulni."
  config.translations[u'Release Day'] = u'Pierad publikacyjaj'
  config.translations[u'Add From to Calls'] = u"Dadać adrasantau da kamand vykliku"
  config.translations[u'Adds a from clause to each of the call statements in your script.'] = u'Dadaje prypisku adrasanta (from) da kožnaj kamandy vykliku (call) u skrypcie.'
  config.translations[u'Archive Files'] = u'Spakavać Fajly'
  config.translations[u'Archive files found under the game and archived directories.'] = u'Spakavać u archiu fajly u tečcy z hulnioj.'
  config.translations[u'Build Distributions'] = u'Vypusk Hulni'
  config.translations[u"Build distributions for the platforms supported by Ren'Py."] = u"Stvaraje hatovyja da raspausiudžvannia archivy z hulnioj dla usich platformau, padtrymouvanych Ren'Py."
  config.translations[u'Back'] = u'Nazad'
  config.translations[u'Goes back to the top menu.'] = u'Viartacca u asnounaje mianiu.'
  config.translations[u'A lint report should appear shortly.'] = u'Hienierujecca spravazdača lint.'
  config.translations[u'Archiving Files'] = u'Archivavannie Fajlau'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file patterns you want archived.'] = u'Uviadzicie pašyrenni fajlau, jakija buduć zaarchivavanyja, padzialajučy ich spiejsami.'
  config.translations[u'Please enter the name of the archive file, without the .rpa extension.'] = u'Uviadzicie imia fajla archiva biez pašyrennia .rpa'
  config.translations[u'Please wait while we archive files.'] = u'Kali laska pačakajcie pakul archivujucca fajly.'
  config.translations[u'The files have been added to the archive, and moved into the archived directory.'] = u'Fajly byli dadadzienyja u archiu i pieramieščanyja u tečku archived.'
  config.translations[u'Making Backup'] = u'Reziervavannie Fajlau'
  config.translations[u'Please wait while we make a backup.'] = u'Kali laska pačakajcie pakul fajly reziarvujucca.'
  config.translations[u'The backup was placed into %s.'] = u'Reziervovaja kopija byla zmieščanaja u tečku %s.'
  config.translations[u'Please wait while we add from clauses to call statements.'] = u'Kali laska, dačakajciesia kančatka apieracyi dadannia adrasatau da kamand vykliku.'
  config.translations[u'Done adding from clauses to call statements. You may want to remove the .bak files created.'] = u'Zavieršanaje dadannie adrasantau da kamand vykliku. Kali žadajecie, možacie vydalić stvoranyja padčas reziervovych (.bak) fajly.'
  config.translations[u'Done deleting persistent data.'] = u'Vydalennie pautaralnych dadzienych zavieršanaje.'
  config.translations[u"Now showing the Ren'Py documentation in your web browser."] = u"Ciapier u Vašym sieciunym brauzery adpynicca staronka z dakumientacyjaj pa Ren'Py."
Personal tools