This page is out of date

You've reached a page on the Ren'Py wiki. Due to massive spam, the wiki hasn't been updated in over 5 years, and much of the information here is very out of date. We've kept it because some of it is of historic interest, but all the information relevant to modern versions of Ren'Py has been moved elsewhere.

Some places to look are:

Please do not create new links to this page.


PIERAKŁAD NA BIEŁARUSKUJU MOVU

Pierakład asnoŭnaha meniu dźvižka

Stvarycie fajł renpy-6.9.2/_VAŠA_HULNIA_/game/translate.rpy i zachavajcie ŭ jaho hetyja radki. Nie zabyvajcie zachoŭvać fajł z kadoŭcaj UTF-8.

# Dadzieny fajł utrymoŭvaje list usich pierakładzienych fraz "ahulnaha" režymu Ren'Py.

init python:

  #common/00developer.rpy
  config.translations[u'Developer Menu'] = u'Meniu Raspracoŭnika'
  config.translations[u'Return to the developer menu'] = u'Viartacca da meniu raspracoŭnika'

  #common/00library.rpy

  config.translations[u'Skip Mode'] = u'Režym Propusku'
  config.translations[u'Fast Skip Mode'] = u'Chutki Propusk'
  config.translations[u"While Ren'Py games may be playable without the renpy module, some features may be disabled. For more information, read the module/README.txt file or go to http://www.bishoujo.us/renpy/."] = u"Hulni Ren'Py mohuć zapuskacca i biaz modula renpy, ale niekatoryja funkcyi mahčyma buduć adklučanyja. Bolš padrabiaznuju infarmacyju možna pračytać u fajłu module/README.txt albo pa adrasu http://www.bishoujo.us/renpy/."
  config.translations[u'renpy module not found.'] = u'nie znojdzieny modul renpy.'
  config.translations[u'The renpy module could not be loaded on your system.'] = u'Nie atrymlivajecca zapampavać modul renpy pad vašaj sistemaj.'
  config.translations[u'Old renpy module found.'] = u'Vyjaŭleny sastareły modul renpy.'
  config.translations[u"An old version (%d) of the Ren'Py module was found on your system, while this game requires version %d."] = u"Vyjaulenaja sastarelaja viersija (%d) modulia Ren'Py. Hulnia patrabuje viersiju starej %d."
  config.translations[u'Please click to continue.'] = u'Dlia praciahu nacisnicie levuju knopku myšy.'

  #common/00menus.rpy

  config.translations[u'Start Game'] = u'Novaja Hulnia'
  config.translations[u'Continue Game'] = u'Praciahnuć'
  config.translations[u'Preferences'] = u'Nałady'
  config.translations[u'Quit'] = u'Vyjsci'
  config.translations[u'Return'] = u'Viarnucca'
  config.translations[u'Save Game'] = u'Zachavać'
  config.translations[u'Load Game'] = u'Zapampavać'
  config.translations[u'Main Menu'] = u'Hałounaje Mieniu'
  config.translations[u'Are you sure you want to quit?'] = u'Vy upeŭnienyja što žadajecie vyjsci?'
  config.translations[u'Are you sure you want to return to the main menu?\nThis will lose unsaved progress.'] = u'Vy upeŭnienyja, što žadajecie pierajsci da hałounaha mianiu?\nNie zachavanaje minańnie budzie zhublena.'

  #common/_layout/one_column_preferences.rpym

  config.translations[u'Display'] = u'Režym Ekrana'
  config.translations[u'Transitions'] = u'Pierachody'
  config.translations[u'Skip'] = u'Propusk'
  config.translations[u'Begin Skipping'] = u'Pačać Propusk...'
  config.translations[u'After Choices'] = u'Paslia Vybaru'
  config.translations[u'Text Speed'] = u'Chutkasć Tekstu'
  config.translations[u'Auto-Forward Time'] = u'čas Autaprahortki'
  config.translations[u'Music Volume'] = u'Hučnaść Muzycy'
  config.translations[u'Sound Volume'] = u'Hučnaść Hukaŭ'
  config.translations[u'Voice Volume'] = u'Hučnaść Halasoŭ'
  config.translations[u'Joystick...'] = u'Džojscik...'

  #common/_layout/classic_yesno_prompt.rpym

  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'No'] = u'Nie'

  #common/_layout/scrolling_load_save.rpym

  config.translations[u'Empty Slot.'] = u'Pusty Slot.'
  config.translations[u'Are you sure you want to overwrite your save?'] = u'Vy upeŭnienyja, što žadajecie pierazapisać zachavanaje?'
  config.translations[u'Loading will lose unsaved progress.\nAre you sure you want to do this?'] = u'Pry zahruzcy nie zachavanaje minannie budzie zhublena.\nPraciahnuć?'
  config.translations[u'q'] = u'u'
  config.translations[u'a'] = u'ab'

  #common/_layout/classic_joystick_preferences.rpym

  config.translations[u'Not Assigned'] = u'Nie pastaŭlena'
  config.translations[u'Joystick Mapping'] = u'Nałada Džojscika'
  config.translations[u'Left'] = u'Naleva'
  config.translations[u'Right'] = u'Naprava'
  config.translations[u'Up'] = u'Uvierch'
  config.translations[u'Down'] = u'Uniz'
  config.translations[u'Select/Dismiss'] = u'Abrać/Adchilić'
  config.translations[u'Rollback'] = u'Viartacca'
  config.translations[u'Hold to Skip'] = u'Utrymlivać dla Propusku'
  config.translations[u'Toggle Skip'] = u'Pieraklučyć Propusk'
  config.translations[u'Hide Text'] = u'Schavać Tekst'
  config.translations[u'Menu'] = u'Mieniu'
  config.translations[u'Move the joystick or press a joystick button to create the mapping. Click the mouse to remove the mapping.'] = u'Nacisnićie knopku džojscika kab stvaryć pryviazku da dziejańnia. Pstryknicie myškaj kab vydalić pryviazku.'

  #common/_layout/classic_preferences_common.rpym

  config.translations[u'Test'] = u'Test'
  config.translations[u'Window'] = u'Aknonny'
  config.translations[u'Fullscreen'] = u'Pounaekranny'
  config.translations[u'All'] = u'Usio'
  config.translations[u'Some'] = u'Niekatoryja'
  config.translations[u'None'] = u'Ničoha'
  config.translations[u'Seen Messages'] = u'Pračytanyja'
  config.translations[u'All Messages'] = u'Usije Paviedamlenni'
  config.translations[u'Stop Skipping'] = u'Spynić Propusk'
  config.translations[u'Keep Skipping'] = u'Praciahnuć Propusk'

  #common/_layout/classic_load_save.rpym

  config.translations[u'Auto'] = u'Aŭta'
  config.translations[u'Quick'] = u'Chutka'
  config.translations[u'Previous'] = u'Papiaredni'
  config.translations[u'Next'] = u'Nastupny'

  #common/_compat/gamemenu.rpym

  config.translations[u'The error message was:'] = u'Paviedamlennie ab pamyłcy:'
  config.translations[u'You may want to try saving in a different slot, or playing for a while and trying again later.'] = u'Pasprabujcie zachavać u inšy slot abo, trochi pahulaušy, pasprabavać jašče raz.'
  config.translations[u'Save Failed.'] = u'Pamyłka zachavańnia.'

  #common/_compat/preferences.rpym

  config.translations[u'Joystick Configuration'] = u'Nałada Džojscika'

  #common/_compat/mainmenu.rpym

  config.translations[u'Continue Game'] = u'Praciahnuć Hulniu'

Pierakład Launcher-a

Stvarycie fajł '' renpy-6.9.2/launcher/translate.rpy '' i zachavajcie u jaho hetyja radki.

# Dadzieny fajł utrymoŭvaje spis usich pierakladzienych fraz režymu raspracoŭnika.
init python:

  #data/new.rpy

  config.translations[u'Select a Template'] = u'Abiarycie šablon'
  config.translations[u'Please select a project to use as a template for your project.'] = u'Abiarycie prajekt, jaki budzie vykarystany jak šablon dla vašaha prajektu.'
  config.translations[u'Project Name'] = u'Jimia Prajektu'
  config.translations[u'Type the name of your new project, and press enter.\n'] = u'Uviadzicie imia vašaha novaha prajektu, potym nacisnicie Enter.\n'
  config.translations[u'Please enter a non-empty project name.'] = u'Jimia prajektu nie pavinna być pustym.'
  config.translations[u"A file or directory named '%s' already exists."] = u"Fajl abo tečka z imiem '%s' užo isnuje."
  config.translations[u'Project names must be ASCII. This is because the ZIP file format does not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Jimia prajektu pavinna być u farmacie ASCII dla mahčymasci nastupnaha scisku u ZIP-archiŭ'
  config.translations[u'Error'] = u'Pamyłka'
  config.translations[u'Creating Project'] = u'Stvareńnie Prajektu'
  config.translations[u'Please wait while we create the project.'] = u'Kali łaska pačakajcie pakul prajekt budzie stvaracca.'
  config.translations[u'Select a Theme'] = u'Vybar Temy'
  config.translations[u'Please select a color theme for your project. You can always change the colors later.'] = u'Abiarycie kalarovuju schiemu dla svajho prajektu. (Paźniej vy u liuby momant zmožacie jaje zmianić).'
  config.translations[u'Changing Theme'] = u'Zmiena Temy'
  config.translations[u'The options file does not seem to exist.'] = u'Fajł z naładami nie isnuje.'
  config.translations[u'Could not modify options.rpy, perhaps it was edited too much.'] = u'Niemahčyma zmianić options.rpy, mahčyma jon byŭ zanadta mnoha ... redahavany ^_^(\npryp. pierakladčyka: ja nie viedaju što žadaŭ kazać hetym PyTom).'

  #data/distribute.rpy

  config.translations[u"Can't Distribute"] = u"Niemahčyma stvaryć dystrybutyŭ"
  config.translations[u"Ren'Py is missing files required for distribution. Please download the full package from {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."] = u"Ren'Py zhubiŭ nieabchodnyja dla stvarennia dystrybutyva fajły. Kali łaska zapampujcie apošniuju poŭnuju viersiju z {a=http://www.renpy.org/}www.renpy.org{/a}."
  config.translations[u'Building Distributions'] = u'Stvareńnie Dystrybutyva.'
  config.translations[u"I've just performed a lint on your project. If it contains errors, you should say no and fix them.\nCheck {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} to see if updates or fixes are available.\n\nDo you want to continue?"] = u"\n\nLint praviaraje prajekt na pamyłki, Pry vyjaulenni vypraŭcie ich abraušy Nie.\nNaviedajecie {a=http://www.renpy.org/wiki/renpy/Download_Ren'Py}www.renpy.org{/a} dla pravierki abnaulenniaŭ.\n\nžadajecie praciahnuć?"
  config.translations[u'Yes'] = u'Tak'
  config.translations[u'Distributions will be built for the following platforms:'] = u'Budavać sabranyja dystrybutyvy dla nastupnych płatformaŭ:'
  config.translations[u'Windows 2000+'] = u'Windows 2000+'
  config.translations[u'Linux x86'] = u'Linux x86'
  config.translations[u'Mac OS X 10.4+'] = u'Mac OS X 10.4+'
  config.translations[u'Is this okay?'] = u'Dobra?'
  config.translations[u'Please enter a base name for the directories making up this distribution.'] = u'Uviadzicie imia stvaranaha dystrybutyva.'
  config.translations[u"This usually should include a name and version number, like 'moonlight_walks-1.0'."] = u" Jano zvyčajna pavinna ŭklučać imia i numar viersii, napryklad 'špacyr_pad_miesiacam-1.0'."
  config.translations[u'The distribution name should not be empty.'] = u'Jimia dystrybutyva nie pavinna być pustym!'
  config.translations[u'Distribution names must be ASCII. This is because archive file formats do not support non-ASCII characters in a uniform way.'] = u'Jimia prajektu pavinna być u farmacie ASCII dla mahčymasci ścisku u ZIP-archiŭ.'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file extensions you do not want included in the distribution.'] = u'Uviadzicie pašyrenni fajlau, jakija NIE buduć uklučanyja u dystrybutyu, padzialajučy ich prabielami.'
  config.translations[u'Be sure to announce your project at the Lemma Soft Forums.'] = u'Pierakanajeciesia, što vy abviascili ab vašym prajekcie na Lemma Soft Forums.'
  config.translations[u'Building Windows'] = u'Zborka pad Windows'
  config.translations[u'If appropriate, please submit your game to www.renai.us.'] = u'Kali Vas nie abciažaryć, kali laska vykladziecie Vašu hulniu na www.renai.us.'
  config.translations[u'Building Linux'] = u'Zborka pad Linux'
  config.translations[u"Thank you for choosing Ren'Py."] = u"Dziakuj za vybar Ren'Py."
  config.translations[u'Building Mac OS X'] = u'Zborka pad Mac OS X'
  config.translations[u'Success'] = u'Paspiachova'
  config.translations[u'The distribution(s) have been built. Be sure to test them before release.'] = u'Dystrybutyu(vy) byu sabrany. Pratestujcie jaho pierad publikacyjaj.'
  config.translations[u"Note that unpacking and repacking Mac zips and Linux tarballs on Windows isn't supported."] = u"Raspakavannie i pierapakouka zip-archivau Mac abo tar-archivau Linux pad Windows nie padtrymlivajecca."
  config.translations[u'Return'] = u'Viartacca'

  #data/launcher.rpy

  config.translations[u'Next Page'] = u'Nastupnaja Staronka'
  config.translations[u'Go to the next page of projects.'] = u'Pierajsci na nastupnuju staronku.'
  config.translations[u'Previous Page'] = u'Papiaredniaja Staronka'
  config.translations[u'Go to the previous page of projects.'] = u'Viartacca na papiaredniuju staronku.'
  config.translations[u'Cancel'] = u'Skasavać'
  config.translations[u'Return to the top menu.'] = u'Viarnucca u asnounaje mianiu.'
  config.translations[u'Lint in progress.'] = u'Lint pravodzić pravierku.'
  config.translations[u'Lint'] = u'Lint'
  config.translations[u'Deleting persistent data.'] = u'Vydalennie pautaralnych dadzienych.'
  config.translations[u'Delete Persistent'] = u'Vydalić pautory'
  config.translations[u'What do you want to do?'] = u'Z čaho žadajecie pačać?'
  config.translations[u'This Project'] = u'Dadzieny Prajekt'
  config.translations[u'Launch'] = u'Zapuscić'
  config.translations[u'Starts the project running.'] = u'Zapuscić prajekt.'
  config.translations[u'Edit Script'] = u'Redahavać Skrypt'
  config.translations[u'Edits the script files.'] = u'Redahavać fajly skryptou hulni.'
  config.translations[u'Change Theme'] = u'Abrać Temu'
  config.translations[u'Changes the color theme of the project.'] = u'Zmianić kalarovuju temu prajektu.'
  config.translations[u'Game Directory'] = u'Tečka z Hulnioj'
  config.translations[u'Opens the game directory.'] = u'Adpynić tečcu z hulnioj u fajlavym menedžaru.'
  config.translations[u'Tools'] = u'Prylady'
  config.translations[u'Shows the tools menu.'] = u'Pakazać mianiu instrumau.'
  config.translations[u'Change Project'] = u'Zmianić Prajekt'
  config.translations[u'Select Project'] = u'Abrać Prajekt'
  config.translations[u'Select a project to work with.'] = u'Abrać prajekt, z jakim budziem pracavać.'
  config.translations[u'New Project'] = u'Novy Prajekt'
  config.translations[u'Create a new project from a template.'] = u'Stvaryć novy prajekt z šablonu.'
  config.translations[u'Documentation'] = u'Dakumientacyja'
  config.translations[u"Read Ren'Py tutorials and manuals."] = u"čytać uroki i instrukcyi pa Ren'Py."
  config.translations[u'Quit'] = u'Vyjsci'
  config.translations[u"Quit the Ren'Py Launcher."] = u"Vyjsci z Ren'Py."
  config.translations[u'Select a Project'] = u'Abrać Prajekt'
  config.translations[u'Please select a project.'] = u'Abiarycie prajekt.'
  config.translations[u'%s has been launched.'] = u'%s byu zapuščany.'
  config.translations[u'Launching the editor failed. You may need Java, which can be downloaded for free from {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'] = u'Nie atrymouvajecca zapuscić redaktar. Mahčyma u Vašaj sistemie nie ustalavanaja Java. Java možna biasplatna zapampavać na {a=http://www.java.com}java.com{/a}.'
  config.translations[u'Launched editor with %d script files.'] = u'Zapuščany redaktar z %d fajlami skryptou.'
  config.translations[u'Opening the game directory is not supported on this platform.\n%s'] = u'Adkryccio tečki z hulnioj na dadzienaj platformie nie padtrymlivajecca.\n%s'
  config.translations[u'Opening game directory:\n%s'] = u'Adčyniajecca tečka:\n%s'
  config.translations[u'Please choose a tool you want to use with this project.'] = u'Abiarycie pryladu, jaki žadajecie dastasavać da dadzienamu prajektu..'
  config.translations[u'Anytime'] = u'U luby čas'
  config.translations[u'Check Script (Lint)'] = u'Test Skryptu (Lint)'
  config.translations[u"Checks the game's script for likely errors. This should be run before releasing."] = u"Skrypt hulni praviarajecca na najbolej raspausiudžanyja pamylki. Abaviazkova vykanajcie pravierku pierad publikacyjaj hulni."
  config.translations[u"Deletes the game's persistent data."] = u"Vydalennie pautaralnych dadzienych u hulni."
  config.translations[u'Release Day'] = u'Pierad publikacyjaj'
  config.translations[u'Add From to Calls'] = u"Dadać adrasantau da kamand vykliku"
  config.translations[u'Adds a from clause to each of the call statements in your script.'] = u'Dadaje prypisku adrasanta (from) da kožnaj kamandy vykliku (call) u skrypcie.'
  config.translations[u'Archive Files'] = u'Spakavać Fajly'
  config.translations[u'Archive files found under the game and archived directories.'] = u'Spakavać u archiu fajly u tečcy z hulnioj.'
  config.translations[u'Build Distributions'] = u'Vypusk Hulni'
  config.translations[u"Build distributions for the platforms supported by Ren'Py."] = u"Stvaraje hatovyja da raspausiudžvannia archivy z hulnioj dla usich platformau, padtrymouvanych Ren'Py."
  config.translations[u'Back'] = u'Nazad'
  config.translations[u'Goes back to the top menu.'] = u'Viartacca u asnounaje mianiu.'
  config.translations[u'A lint report should appear shortly.'] = u'Hienierujecca spravazdača lint.'
  config.translations[u'Archiving Files'] = u'Archivavannie Fajlau'
  config.translations[u'Please enter a space separated list of the file patterns you want archived.'] = u'Uviadzicie pašyrenni fajlau, jakija buduć zaarchivavanyja, padzialajučy ich spiejsami.'
  config.translations[u'Please enter the name of the archive file, without the .rpa extension.'] = u'Uviadzicie imia fajla archiva biez pašyrennia .rpa'
  config.translations[u'Please wait while we archive files.'] = u'Kali laska pačakajcie pakul archivujucca fajly.'
  config.translations[u'The files have been added to the archive, and moved into the archived directory.'] = u'Fajly byli dadadzienyja u archiu i pieramieščanyja u tečku archived.'
  config.translations[u'Making Backup'] = u'Reziervavannie Fajlau'
  config.translations[u'Please wait while we make a backup.'] = u'Kali laska pačakajcie pakul fajly reziarvujucca.'
  config.translations[u'The backup was placed into %s.'] = u'Reziervovaja kopija byla zmieščanaja u tečku %s.'
  config.translations[u'Please wait while we add from clauses to call statements.'] = u'Kali laska, dačakajciesia kančatka apieracyi dadannia adrasatau da kamand vykliku.'
  config.translations[u'Done adding from clauses to call statements. You may want to remove the .bak files created.'] = u'Zavieršanaje dadannie adrasantau da kamand vykliku. Kali žadajecie, možacie vydalić stvoranyja padčas reziervovych (.bak) fajly.'
  config.translations[u'Done deleting persistent data.'] = u'Vydalennie pautaralnych dadzienych zavieršanaje.'
  config.translations[u"Now showing the Ren'Py documentation in your web browser."] = u"Ciapier u Vašym sieciunym brauzery adpynicca staronka z dakumientacyjaj pa Ren'Py."